Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec" we Wrocławiu

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZO/POIS/1/1/2018-DI na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu zgodnie z wnioskiem nr POIS.01.03.02-00-0012/16 pod nazwą: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec" we Wrocławiu".

Termin realizacji zamówienia - do 30.08.2019 r. Termin składania ofert upływa - dnia 23.03.2018 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni we Wrocławiu, przy ul. Krętej 22.

Termin związania ofertą 45 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert. Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020: Zasada Konkurencyjności zamówienia powyżej 50 tys. zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności, unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki :

  1. Zapytanie ofertowe ZO/POIS/1/1/2018-DI

  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

  3. Załącznik nr 2 - Kosztorysy ślepe (Excel) - etap IV, etap V, etap VI

  4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące samodzielności realizacji inwestycji

  6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy z Wykonawcą

 

01.03.2018 « powrót