Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Malczycach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22 tel. 071/329-12-13 ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych położonych w Malczycach:

 • ul. Łąkowa 2b/10

  • powierzchnia użytkowa - 72,30 m2

  • cena wywoławcza - 152.000,00 zł

  • wadium - 10.000,00 zł

 • ul. Łąkowa 5c/3

  • powierzchnia użytkowa - 65,20 m2

  • cena wywoławcza - 156.000,00 zł

  • wadium - 10.000,00 zł

Lokale można oglądać od 9.01. 2019 r. do 18.01.2019 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z administratorem osiedla tel. 501 261 315.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w terminie do dnia 21.01.2019 r. na konto:
80 1020 5242 0000 2802 0027 9059.

Oferty z ceną nabycia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 1330 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kwotę ustaloną w wyniku przetargu wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie do 22.02.2019 r.

Niedotrzymanie tego terminu traktowane będzie jako rezygnacja i spowoduje przepadek wniesionego wadium.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia prawa odrębnej własności lokalu.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz podatki obciążają osobę wygrywającą przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po wpłaceniu całkowitej ceny za mieszkanie,na wniosek nabywcy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

03.01.2019 « powrót