Spółdzielnia Mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

 

OPIS PROJEKTU

Spółdzielnia mieszkaniowa „Stoczniowiec” we Wrocławiu pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje projektu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni mieszkaniowej „Stoczniowiec”  we Wrocławiu .

W dniu 26.01.2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu  ze środków Unii Europejskiej nr POIS.01.03.02-00-0012/16 w ramach poddziałania 1.3.2 „ Zmniejszenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Koszt całkowity Projektu: 3 256 659,96 zł.

Koszt wydatków kwalifikowanych : 2 433 270,17 zł.

Rekomendowana kwota dofinansowania : 1 824 952,62 zł.

Rekomendowana kwota pomocy zwrotnej : 1 338 298,59 zł.

Rekomendowana kwota pomocy zwrotnej niepodlegająca spłacie: 486 654,03 zł.

 

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu zewnętrznego, wymianę okien zewnętrznych klatek schodowych, wymianę drzwi zewnętrznych klatek schodowych, modernizację oświetlenia polegającą na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED, wymianę napędów wind, modernizację instalacji c.o. na klatkach schodowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Zadanie jest realizowane we Wrocławiu i dotyczy budynku przy ul. Długiej 66, 66a, 68, 68a i Poznańskiej 31, 33, 35, 37.

 

CEL PROJEKTU

W wyniku realizacji Projektu zostanie osiągnięty następujący efekt rzeczowy:

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

I.  Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba modernizowanych energetycznie budynków

szt.

1

2022

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

m2

10 238

2022

Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasą  zużycia energii

gospodarstwa   domowe

175

2022

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

MW

0,01

2022

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

MWe

0,01

2022

Planowany efekt ekologiczny (Wskaźnik rezultatu):

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

II.  1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)

Tony równoważnika  CO2/rok

816,30

2022

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

GJ/rok

8 724,91

2022

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów

GJ/rok

10 385,54

2022

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

MWh/rok

52,58

2022

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

GJ/rok

10 196,24

2022

III.  2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne

Spadek emisyjności pyłu

Mg/rok

0,092

2022

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach  (innych niż przedsiębiorstwa)

EPC

0

2022

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy- pozostałe firmy

EPC

0

2022

 

18.11.2022 « powrót