Spółdzielnia mieszkaniowa Stoczniowiec we Wrocławiu

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krętej 22

tel. 071/329-12-13

ogłasza przetarg ofertowy

na ustanowienie odrębnej własności

niżej wymienionych lokali mieszkalnych położonych w Malczycach :

· przy ul. Łąkowej 2a/6

powierzchnia użytkowa - 76,00 m2

cena wywoławcza - 133 000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

· przy ul. Łąkowej 2b/10

powierzchnia użytkowa - 72,30 m2

cena wywoławcza - 111 000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

· przy ul. Łąkowej 2c/3

powierzchnia użytkowa - 47,4 m2

cena wywoławcza - 75 000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

· przy ul. Łąkowej 4b/5

powierzchnia użytkowa - 61,9 m2

cena wywoławcza - 86.000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

· przy ul. Łąkowej 5c/5

powierzchnia użytkowa - 64,90 m2

cena wywoławcza - 140 000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

· przy ul. Klonowej 2b/6

powierzchnia użytkowa - 73,50 m2

cena wywoławcza - 144 000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

· przy ul. Klonowej 2d/4

powierzchnia użytkowa - 53,10 m2

cena wywoławcza - 93 000,00 zł

wadium - 5 000,00 zł

Lokale można oglądać od 11 grudnia 2013 r. do 10.01.2014 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z administratorem osiedla tel. 501 261 315.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w terminie do dnia 14.01.2014 r. na konto : 80 1020 5242 0000 2802 0027 9059.

Oferty z ceną nabycia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” do dnia 14 stycznia 2014 r. do godz. 1430 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Krętej 22 we Wrocławiu.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kwotę ustaloną w wyniku przetargu wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 40 dni od daty przetargu. Niedotrzymanie tego terminu traktowane będzie jako rezygnacja i spowoduje przepadek wniesionego wadium. Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia prawa odrębnej własności lokalu. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy przeniesienia własności lokalu, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz podatki obciążają osobę wygrywającą przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Siedziba Spółdzielni:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stoczniowiec"
ul. Kręta 22
50-233 Wrocław

Dane kontaktowe:

tel.: (071) 329 12 13
e-mail: spoldzielnia@stoczniowiec.pl